დავალიანების გაგება
ონლაინ დახმარება
16 114

მომსახურების კატალოგი

დარეგისტრირდი დროებით აბონენტად 

როდესაც მოქალაქე ქირაობს საცხოვრებელ სახლს ნაწილობრივ ან მთლიანად, იგი უფლებამოსილია ბინის მესაკუთრის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში, განაწილების ლიცენზიანტს დროებით აბონენტად დარეგისტრირების მოთხოვნით მიმართოს. ამასთან, განაწილების ლიცენზიატი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ პირის მიერ მის დეპოზიტზე თანხის შეტანა და დარიცხული დავალიანების სრულად დაფარვა თუ ამ დროებითი მფლობელის რეგისტრაცია იწვევს იმ აბონენტის რეგისტრაციის გაუქმებას, რომელსაც ერიცხება დავალიანება.