დავალიანების გაგება
ონლაინ დახმარება
16 114

მომსახურების კატალოგი

შიდა ქსელის მოწყობა 

 

შიდა ქსელის მოწყობა გულისხმობს მომხმარებლის საკუთრებაში არსებულ ფართში ერთი წერტილის მონტაჟს, მრიცხველიდან გაზის დანადგარამდე.
გამანაწილებელი ლიცენზიანტი ვალდებულია, დაბალი წნევის ახალ საყოფაცხოვრებო მომხმარებელს (მოთხოვნილი სიმძლავრით - 0-6 მ³/სთ) მისი მოთხოვნის შემთხვევაში მოუწყოს შიდა ქსელი მიერთების საფასურის ფარგლებში. აღნიშნული სიმძლავრის ზემოთ, ან დამატებით წერტილის მოწყობის მოთხოვნის შემთხვევაში, მომხმარებელი შიდა ქსელის მოწყობას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს.
გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასური საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის №12 დადგენილებით რეგულირდება (დანართი 1).